Kontakt oss her

Erklæringer

LINAK® har forpliktet seg til å tilby sine kunder produkter som oppfyller en høy standard når det gjelder innovasjon, ytelse og miljøsikkerhet. Vi krever også at våre leverandører oppfyller disse høye standardene. For å oppnå dette må de raskt kunne tilpasse seg følgende forordninger, direktiver og lover som angår miljøet:

 

REACH

The Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals er en europeisk forordning om kjemikalier. LINAK støtter formålene med REACH (EU-forordning nr. 1907/2006) og etterlever følgende regelverk:

  • Kandidatlisten for SVHC
  • REACH Vedlegg XIV – Godkjenningslisten
  • REACH Vedlegg XVII – Restriksjonslisten

27. juni 2018 tilføyde The European Chemicals Agency (ECHA) bly til kandidatlisten for SVHC (Substances of Very High Concern). ( www.echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table ).

Noen av produktene fra LINAK har en blykonsentrasjon som er høyere enn 0,1 % (vekt/vekt) og påvirkes derfor av denne tilføyelsen. Når det er teknisk sett mulig og overkommelig, vil LINAK ha som mål å erstatte bly med annet materiale i våre produkter.

Les mer om REACH-erklæringen fra LINAK.

 

RoHS

Reduction of Hazardous Substances (RoHS) er et europeisk direktiv (Direktiv 2011/65/EU og Direktiv 2015/863) som begrenser bruken av farlige substanser i elektrisk og elektronisk utstyr. Hos LINAK overvåker vi kontinuerlig kommende bestemmelser i EUs RoHS-direktiv. Alle produkter fra LINAK er alltid i samsvar med RoHS.

Les mer om den gjeldende RoHS-erklæringen til LINAK.

 

Batteridirektivet

Batteridirektivet (2006/66/EU og Direktiv 2013/56/EC) omfatter regler for markedsføring av batterier og akkumulatorer samt for brukte batterier som inneholder farlige substanser. Det omfatter også spesifikke regler for innsamling, behandling, gjenvinning og avhending av brukte batterier og akkumulatorer. LINAK etterlever og oppfyller alle krav i dette direktivet, inklusive merking av batterier med overkrysset søppelkasse og kjemiske tegn: Pb (bly), Cd (kadmium) og/eller Hg (kvikksølv) – i henhold til hvilke grunnstoffer som finnes i batteriet i en mengde over grenseverdien.

 

Proposition 65

Proposition 65 (Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986) er en lov fra California som krever at selskaper informerer Californias innbyggere om viktige signifikante kjemikalier som forårsaker kreft eller medfødte misdannelser eller annen forplantningsskade. Gjennom analyse av produktspesifikasjoner samt intern og ekstern datainnsamling har LINAK identifisert en rekke produkter som må påsettes en varseletikett ved forsendelse til California.

Les mer om Proposition 65-erklæringen til LINAK.

 

Forordningen om medisinsk utstyr (Medical Devices Regulation/MDR)

Forordningen om medisinsk utstyr (MDR) trådte i kraft 25. mai 2017 og har vært gjeldende siden 26. mai 2020.

LINAK produkter er ikke klassifisert som medisinsk elektrisk utstyr eller systemer og faller heller ikke inn under EUs direktiv/forordning for medisinsk utstyr eller andre lignende nasjonale bestemmelser. Produktene er komponenter som produsenter bygger inn i medisinsk elektrisk utstyr. Vi anerkjenner imidlertid at produsenter av medisinsk utstyr trenger å bli informert om innholdet av forskjellige substanser.

MDR krever at produsenter av medisinsk utstyr oppgir om det medisinske utstyret inneholder lateks eller ikke. Når det gjelder lateks, kan vi - etter vår viten - opplyse om at ingen av våre MEDLINE® produkter inneholder denne substansen.

Dette er en kontinuerlig prosess, og vi vil fortløpende informere om utviklingen.

 

POP

POP (Kommisjonsforordning (EU) nr. 1342/2014 vedrørende persistente organiske miljøgifter/Stockholm-konvensjonen) er en liste over kjemiske substanser som innebærer en risiko for negative effekter på miljøet og menneskers helse. Produkter fra LINAK inneholder ingen av substansene som er oppgitt i POP-forordningen.

 

Minamata-konvensjonen om kvikksølv

LINAK er underlagt Minamata-konvensjonen om kvikksølv som ble signert av Danmark 10. oktober 2013 og godkjent 18. mai 2017. LINAK etterlever derfor denne konvensjonen som har som formål å beskytte miljøet og menneskers helse mot utslipp av kvikksølv og kvikksølvforbindelser.

 

Direktiv om emballasje og emballasjeavfall

LINAK erklærer at vår grunnleggende pakkemetode er pappesker på engangspaller, som er varmebehandlet i henhold til IPPC-standard ISPM nr. 15, i samsvar med Direktivene for emballasje og emballasjeavfall 2018/852, 2004/12/EC og det endrede 94/62/EC. Se erklæring i QA-16-09-008.

 

Bioforlikelighet

LINAK MEDLINE® & CARELINE® produkter, som er ment for integrering i elektrisk medisinsk utstyr og systemer, er i samsvar med IEC 60601-1:2012 klausul 11.7. Alle deler av produktet som ved normal bruk kan komme i kontakt med pasientens hud, blir vurdert. Vurderingen blir gjort på bakgrunn av erfaring etter markedsføring og graden og varigheten av den forventede kontakt med humant vev under bruk. Vurderingen er basert på LINAK produkter som er ikke-invasive og kun i kontakt med hud. Declaration of Biocompatibility.pdf

 

EU Ecolabel ble etablert i 1992 og er anerkjent over hele Europa og verden forøvrig som et miljømerke som blir tildelt for produkter og tjenester som oppfyller høye miljømessige standarder gjennom hele levetiden. EU Ecolabel er et frivillig merke som fremmer miljøbevissthet, som man kan ha tillit til og som blant annet stiller krav til innholdsstoffer med tanke på brukerne. Ecolabel kan godkjennes for møbler for eksempel, og stadig flere møbelprodusenter søker om å få sette dette merket på sine produkter. LINAK produserer komponenter, ikke sluttprodukter, og EU Ecolabel er derfor ikke aktuelt for produkter fra LINAK. Men siden vi leverer komponenter som brukes i møbler, er vi oppmerksomme på kravene og standardene, og flere av våre standard DESKLINE®-produkter oppfyller disse kravene. Dersom du vil vite mer om hvilke LINAK DESKLINE produkter som kan hjelpe deg med å oppnå EU Ecolabel, kan du kontakte vårt lokale datterselskap eller sende en e-post til chemicalcompliance@linak.com.

 

WEEE-direktivet (Waste Electrical and Electronic Equipment)

Noen av produktene fra LINAK er merket med et symbol som viser en søppeldunk med et kryss over. Dette symbolet angir at produktet omfattes av WEEE-direktivet og ikke må kastes sammen med usortert avfall.

Ved å sørge for at produktet blir kastet på riktig måte bidrar du til å hindre mulige negative effekter på miljøet og menneskers helse som skyldes ureglementert avfallshåndtering. Du kan henvende deg til lokale myndigheter eller din europeiske forhandler dersom du ønsker informasjon om lokale avfallsstasjoner der dette produktet kan leveres.

Det er brukerens ansvar å ta batteriet ut av et elektronisk produkt - dersom det er teknisk mulig - før produktet kastes. Det er også brukerens ansvar å slette eventuelle personlige opplysninger i den grad det lar seg gjøre.

LINAK er registrert hos relevante myndigheter i de landene der LINAK omfattes av produsentdefinisjonen i WEEE-direktivet, og bidrar økonomisk til gjenvinning i samsvar med dette.

 

PVC-Free™

PVC-Free™ produkter fra LINAK omfatter kabler, kontrollbokser, søyler og aktuatorer samt betjeningspaneler – alt er tilgjengelig for bord, arbeidsstasjoner eller kjøkkeninnredning. Følg linken nedenfor eller kontakt vårt lokale datterselskap for mer informasjon.

LINAK PVC-Free™: Miljøvennlige elektriske lineære aktuatorsystemer

 

ZERO™ standby-teknologi

Med LINAK ZERO™ teknologi i justerbare kontorbord, arbeidsstasjoner og kjøkkeninnredninger holdes strømforbruket ved standby så lavt som < 0,1 W – noe som reduserer CO₂-utslippet til et absolutt minimum.

LINAK har utviklet ZERO™ teknologi for de fleste kontrollbokser og har satt nye standarder for hva som betraktes som akseptabelt standby strømforbruk for utstyr som for eksempel kontorbord . Kontakt vårt lokale datterselskap for mer informasjon.

 

Resirkulerte materialer

Environmental Product Summary (EPS)
For noen LINAK DESKLINE systemer har LINAK laget en miljømessig produktbeskrivelse (Environmental Product Summary/EPS). Erklæringen angir mengden av gjenvunnede og gjenvinnbare materialer som er brukt i systemene, basert på en grundig vurdering av produktene og innspill fra leverandørene.

LINAK® har forpliktet seg til å tilby sine kunder produkter som oppfyller høye standarder når det gjelder innovasjon, ytelse og miljøsikkerhet. Du finner de tilgjengelige EPS-dokumentene nedenfor:

 

Hvordan LINAK sørger for etterlevelse
LINAK iverksetter alle rimelige tiltak for å sikre hensiktsmessig og tidsmessig etterlevelse av oppdateringer i direktiver og forordninger. Vi har fått forpliktelser og hensiktsmessige ressurser for at vi skal kunne etterleve forordningen om kjemikalier, og LINAK har laget en prosedyre for å sikre etterlevelse av forordningen. Som en del av denne prosedyren bruker LINAK en tredjeparts datastyringssystem for å innsamle informasjon. Leverandørene avgir denne informasjonen i form av deklarasjoner, som deretter blir lastet opp i den nevnte databasen og blir gjennomgått regelmessig av oss.

Dersom du trenger mer informasjon eller har andre forespørsler vedrørende vår etterlevelse av forordningen om kjemikalier, ber vi deg kontakte chemicalcompliance@linak.com

 
Har du et spørsmål?

- Teamet vårt er klar til å hjelpe deg med teknisk informasjon, oppstart av prosjekter og mye annet.

Kontakt oss