Kontakt oss her
Innledning

Denne avtalen om sluttbrukerlisens (End User License Agreement / “EULA”) gjelder enhver avtale som angår en kundes (“Kunde”) bruk av programvare som er utviklet eller levert av LINAK A/S, Smedevænget 8, 6430 Nordborg, Danmark, CVR-nr.  66365328 (“LINAK”) eller noe assosiert selskap, såfremt ikke annet er avtalt. 
Vennligst les denne avtalen (EULA) grundig. Vilkår og betingelser for EULA regulerer kundens bruk av programvaren og eventuelle fremtidige oppgraderinger eller tillegg til den, såfremt ikke annet er spesifisert og avtalt skriftlig med LINAK på det bestemte tidspunktet.

VIKTIG! VED NEDLASTING, INSTALLERING, ÅPNING ELLER BRUK AV PROGRAMVAREN SOM MEDFØLGER DENNE EULA, SAMTYKKER DU I Å VÆRE BUNDET AV VILKÅRENE OG BETINGELSENE SOM ER OPPGITT HER. DERSOM DU IKKE SAMTYKKER I DE NEVNTE VILKÅR OG BETINGELSER, MÅ DU IKKE NEDLASTE, INSTALLERE, BRUKE ELLER BEHOLDE NOEN KOPI AV PROGRAMVAREN.

1.  Tildeling av lisens

1.1 Kunden er tildelt en ikke-eksklusiv rett til å bruke LINAK programvaren som er utviklet og levert av LINAK (“LINAK programvare") for egne interne formål i forbindelse med en LINAK kontrollboks som er installert i møbelprodukter som er anskaffet av kunden.

1.2     Kunden vil motta 1 kopi av en utførende objektkode for LINAK programvaren.

1.3     Såfremt ikke annet er uttrykkelig godkjent, må kunden ikke:
      - distribuere, selge eller leie ut selve LINAK programvaren, eller dokumentasjon, dersom det foreligger, til noen tredjepart; eller
      - underlisensiere LINAK programvare eller drive outsourcing, utleie eller andre slike tjenester med programvaren til noen tredjepart.

1.4     Såfremt det ikke er uttrykkelig godkjent her, eller uttrykkelig tillatt i følge ufravikelige statutter i gjeldende lovgivning, må kunden ikke:
         - kopiere, helt eller delvis, LINAK programvare for annet enn backup-formål; eller
         - benytter omvendt konstruksjon (reverse engineering) eller annen metode for å uthente produktets kildekode fra den lisensierte utførende koden.

1.5     Når det gjelder en tredjeparts programvare, som ikke er inkludert i LINAK programvare, er Kundens rettigheter og forpliktelser vedrørende slik tredjeparts programvare underkastet den spesifikke tredjepartens vilkår og betingelser for lisensiering.

2. Dokumentasjon, bruk og redigering

2.1     Kunden har tillatelse til å kopiere den medfølgende dokumentasjonen og standard opplæringsmateriale, dersom det foreligger, kun for interne formål.

2.2     Dokumentasjon og standard opplæringsmateriale fra LINAK må imidlertid ikke redigeres såfremt ikke skriftlig tillatelse er gitt. Dette gjelder også dokumentasjon som er utviklet spesifikt for kunden.

3.  Immaterielle rettigheter

3.1     Kunden erkjenner at LINAK programvare og alle immaterielle rettigheter, inkludert opphavsretten, til denne eies av (eller er lisensiert av tredjeparter til) LINAK og at intet i denne EULA angår overføring av eierskapet til LINAK programvare og relaterte immaterielle rettigheter til kunden. Kunden er bare tildelt en begrenset lisens til å bruke programvaren som beskrevet i denne EULA.

4. Mangler

4.1     Kunden erkjenner at programvare generelt ikke er feilfri eller uten mangler og samtykker i at forekomst av slike feil eller mangler i LINAK programvare eller annen programvare som er utlevert til kunden, ikke er et brudd på denne EULA.

4.2     LINAK garanterer at programvaren ikke vil gjøre inngrep i rettighetene, inkludert opphavsretten, til noen tredjepart. Denne garantien er underlagt betingelsen at LINAK umiddelbart skal bli informert om eventuelle rettskrav mot kunden vedrørende inngrep, og LINAK skal ha rett til å forsvare seg mot slike rettskrav og kunden skal bistå LINAK, siden det kan være nødvendig at LINAK vurderer forlik eller bestrider slike rettskrav.

4.3     LINAK frasier seg alle garantier, uttrykte eller implisitte, når det gjelder programvaren, inkludert, men ikke til begrenset til, garantier for salgbarhet eller egnethet for et bestemt formål.

4.4     LINAK kan etter eget skjønn velge 1) å korrigere eller erstatte den delen av programvaren som er defekt eller som gjør inngrep i en tredjeparts rettigheter, eller 2) å oppheve kundens rett til å bruke programvaren med umiddelbar virkning. LINAK skal under ingen omstendigheter være forpliktet til å rette opp i:
   -  endret, skadet eller modifisert programvare;
   -  programvare som ikke er gjeldende versjon eller en tidligere sekvensiell versjon;
   -  programvareproblemer som skyldes uaktsomhet fra kunden, feil ved maskinvare eller har annen årsak som er utenfor kontrollen til LINAK;
   -  mangelfulle data;
   -  problemer forårsaket av feil grensesnitt til andre programvarer eller datakilder; eller
   - programvare som er installert i en driftskonfigurasjon som ikke støttes av LINAK.

4.5     Tredjeparts programvare, dersom det foreligger, utleveres "som den er", uten noen garantier, selv ikke om de opprinnelige produsentene av tredjeparts programvare eller tredjeparts leverandører av slik programvare gir egne garantier.

5. Begrenset ansvar

5.1     LINAK skal ikke på noen måte være ansvarlig overfor kunden for noe tap eller noen skade som er forårsaket direkte eller indirekte i forbindelse med denne EULA, LINAK programvare eller annen programvare, bruken av den eller annet, unntatt i den grad det er ulovlig å ekskludere slikt ansvar i henhold til gjeldende lovgivning.

5.2     Til tross for de generelle vendingene ovenfor, frasier LINAK seg uttrykkelig ethvert ansvar for alle indirekte, spesielle, tilfeldige eller konsekvensmessige tap eller skader som kan oppstå i forbindelse med denne bestemte programvaren, bruken av den eller i forbindelse med utstyr eller eiendom, eller for tap av profitt, virksomhet, turnover, goodwill, data eller forventede oppsparte midler.

5.3     Dersom noen eksklusjon i denne EULA blir ansett for å være ugyldig av en eller annen grunn og LINAK blir ansvarlig for tap eller skade som kan begrenses juridisk, skal slikt ansvar begrenses til årsavgiften eller engangsavgiften som kunden betalte for lisensen, men skal ikke overskride 500 euro.

5.4     LINAK ekskluderer ikke ansvar for død eller personskade i den grad det skyldes uaktsomhet fra LINAK, ansatte, agenter eller autoriserte representanter.

6.  Konfidensielt

6.1     All informasjon, inkludert, men ikke begrenset til, data, tegninger, spesifikasjoner, dokumentasjon, programvarelister, objekt- eller kildekode, priser, som kunden kan ha mottatt i forbindelse med LINAK programvare (unntatt idéer og prinsipper som programvaren er basert på), er eiendomsbeskyttet og konfidensielt.  Kunden samtykker med dette i at kunden skal bruke slik informasjon bare i henhold til bestemmelsene i denne EULA, og at kunden ikke på noe tidspunkt i løpet av eller etter opphøret av denne EULA skal avsløre informasjon verken direkte eller indirekte til noen tredjepart uten på forhånd en skriftlig godkjenning fra LINAK.

6.2     Det ovennevnte skal ikke hindre at kunden avslører eller bruker informasjon, som er eller heretter blir, uten at kunden har gjort noe feil, kjent for allmennheten eller kjent i den grad det er tillatt ifølge lovgivningen.

7.  Granskning

7.1     LINAK forbeholder seg retten til å gjennomføre en granskning, betalt av LINAK, av kundens utnyttelse og bruk av LINAK programvare med tanke på etterlevelse med denne EULA, i en gjensidig avtalt tidsperiode i løpet av kundens vanlige arbeidstid.

7.2     Kunden skal implementere tilfredsstillende kontroller for å sikre at kunden ikke overtrer rettighetene til bruken av programvaren, som er tildelt i denne EULA.

8.  Oppheving

8.1     EULA kan oppheves av den ene parten med umiddelbar virkning dersom den andre parten i vesentlig grad misligholder vilkårene for denne EULA og (dersom misligholdelsen kan rettes opp i) unnlater å rette opp i misligholdelsen innen 30 dager etter å ha blitt underrettet om misligholdelsen.

8.2     Dersom kunden bryter vilkårene for denne EULA eller andre gjeldende vilkår som angår kundens lisens til å bruke LINAK programvare, dokumentasjon og/eller standard opplæringsmateriale i følge klausul 1 og 2 ovenfor, skal det betraktes som en vesentlig misligholdelse av denne EULA.

8.3     Ved oppheving av EULA skal kunden avslutte all bruk av LINAK programvare. I tillegg skal kunden ødelegge eller returnere alle kopier av programvaren i henhold til instruksjonene fra LINAK.

9. Tvister

9.1     Enhver tvist som oppstår på grunn av eller i forbindelse med denne EULA, inkludert enhver tvist om avtalens eksistens, gyldighet eller oppheving, skal reguleres av norsk lov og avgjøres ved voldgift arrangert av The Danish Institute of Arbitration i samsvar med bestemmelsene i voldgiftsprosedyren som er vedtatt av The Danish Institute of Arbitration og som er i kraft på det tidspunkt prosedyrene blir innledet.