Produktsertifikater og deklarasjoner

LINAK aktuatorer og aktuatorsystemer er designet og verifisert i samsvar med de spesifikke forskriftsmessige krav og standarder som er oppgitt i produktspesifikasjonene for produkter fra LINAK.

Assent Compliance 
Assent er en partner som tilbyr eksperthjelp med tanke på stadig strengere krav og automatiserte prosesser og som leverer løsninger som hjelper selskaper med å tilpasse seg en stadig mer regelstyrt bransje. Deres spesialområder er REACH, RoHS, forsyningskjedeledelse, programvare og konsulenttjenester, konfliktmineraler og overholdelse av miljøkrav.
Leverandører for LINAK må forvente å bli kontaktet av Assent Compliance for å dokumentere at de etterlever spesifikke krav.

Følgende forskrifter, direktiver, lover og produktgodkjenninger er bare noen av alle de viktige regelverk som leverandører må drive i samsvar med, dersom det er relevant. Denne listen er på ingen måte utfyllende. 

Forskrifter, direktiver og lover 
REACH
The Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals er et europeisk kjemikalieregelverk. REACH-regelverket gjelder for LINAK, og det betyr at våre produkter er evaluert. Selskapets anlegg i Europa er i samsvar med REACH-regelverket. 

RoHS
Reduction of Hazardous Substances er et direktiv som begrenser bruken av farlige substanser i elektrisk og elektronisk utstyr. Alle produkter fra LINAK må være i samsvar med RoHS2.
  
Les mer om REACH og RoHS-direktivet her.

Konfliktmineraler 
LINAK krever at leverandører som tilbyr deler eller materialer som inneholder konfliktmineraler, aktivt arbeider for å unngå kilder fra konfliktområder. Leverandører for LINAK må gjennomføre egne prosedyrer med tanke på RCOI og tilbørlig aktsomhet, for å unngå kilder fra konfliktområder. Vi forventer at våre leverandører arbeider med sine leverandører på samme måte, for å sikre at konfliktmineraler kan spores tilbake til de opprinnelige smelteverkene.

Proposition 65
Proposition 65 (Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986) er en lov fra California som krever at selskaper informerer Californias innbyggere om viktige signifikante kjemikalier som forårsaker kreft eller medfødte misdannelser eller annen forplantningsskade. LINAK krever at alle produkter som tilbys eller anskaffes, er frie for kjemikalier (både som ingredienser eller rester) som The Office of Environmental Health Hazard Assessment (OEHHA) har inkludert i Proposition 65.

CPSA
The Consumer Protection Safety Act (CPSA) er en statlig lov i USA som skal beskytte befolkningen mot urimelig risiko for skade forårsaket av forbrukerprodukter. The Consumer Product Safety Commission krever at maling eller overflatebelegg ikke har høyere blykonsentrasjon enn 0,009 prosent (90 ppm/parts per million).
Leverandører som selger maling eller overflatebelagte deler til LINAK, er forpliktet til å etterleve dette regelverket og må opplyse om blykonsentrasjonen i sine produkter. 

Produktgodkjenning 
IECEx / ATEX
ATEX er et EU-direktiv og IECEx er en ledende standard, og begge gjelder krav til utstyr som er ment for bruk i potensielt eksplosive atmosfærer. LINAK aktuatorer for eksplosjonsbeskyttet utstyr må være i samsvar med IECEx-standarden og ATEX-direktivet.  

UL 
Det amerikanske selskapet UL er autorisert for sikkerhetstesting av Occupational Safety and Health Administration, et føderalt organ i USA.
Leverandører for LINAK er (dersom det er relevant) ansvarlige for å sikre at alle kritiske komponenter og materialer i spesifikasjonene fra LINAK, er i samsvar med retningslinjene fra UL, og er ansvarlige for å føre og oppbevare alle nødvendige journaler, slik at de er lett tilgjengelige ved revisjonsbesøk av en representant for UL. Lokale representanter for UL vil kontrollere at gjeldende regelverk for sporbarhetsprogrammer og -krav blir fulgt.