Kontakt oss her

Erklæringer

LINAK deltar i den internasjonale bevegelsen for felles ansvar og tiltak mot farlige kjemikalier for å bedre beskyttelsen av miljøet og menneskers helse, ved å etterleve relevante regelverk om kjemikalier.

LINAK har forpliktet seg til å tilby sine kunder produkter som oppfyller en høy standard når det gjelder innovasjon, ytelse og miljøsikkerhet. Vi krever også at våre leverandører oppfyller disse høye standardene.
For å oppnå dette må de raskt kunne tilpasse seg følgende forordninger, direktiver og lover som angår miljøet:

REACH
The Restriction, Evaluation and Authorisation of Chemicals er en europeisk forordning om kjemikalier. LINAK støtter formålene med REACH (EU-forordning nr. 1907/2006) og etterlever følgende regelverk:

  • Kandidatlisten for SVHC
  • REACH Vedlegg XIV – Godkjenningslisten
  • REACH Vedlegg XVII – Restriksjonslisten

27. juni 2018 tilføyde The European Chemicals Agency (ECHA) bly til kandidatlisten for SVHC (Substances of Very High Concern). ( www.echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table ).

Noen av produktene fra LINAK har en blykonsentrasjon som er høyere enn 0,1 % (vekt/vekt) og påvirkes derfor av denne tilføyelsen.
Når det er teknisk sett mulig og overkommelig, vil LINAK ha som mål å erstatte bly med annet materiale i våre produkter.

Les mer om REACH-erklæringen fra LINAK her.

RoHS
Reduction of Hazardous Substances (RoHS) er et europeisk direktiv (Direktiv 2011/65/EU) som begrenser bruken av farlige substanser i elektrisk og elektronisk utstyr. Hos LINAK overvåker vi kontinuerlig kommende bestemmelser i EUs RoHS-direktiv. Alle produkter fra LINAK er alltid i samsvar med RoHS.

Les mer om den gjeldende RoHS-erklæringen til LINAK her.

Batteridirektivet
Batteridirektivet (2006/66/EU) omfatter regler for markedsføring av batterier og akkumulatorer samt for brukte batterier som inneholder farlige substanser. Det omfatter også spesifikke regler for innsamling, behandling, gjenvinning og avhending av brukte batterier og akkumulatorer. LINAK etterlever og oppfyller alle krav i dette direktivet, inklusive merking av batterier med overkrysset søppelkasse og kjemiske tegn: Pb (bly), Cd (kadmium) og/eller Hg (kvikksølv) – i henhold til hvilke grunnstoffer som finnes i batteriet i en mengde over grenseverdien.

Proposition 65
Proposition 65 (Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986) er en lov fra California som krever at selskaper informerer Californias innbyggere om viktige signifikante kjemikalier som forårsaker kreft eller medfødte misdannelser eller annen forplantningsskade. Gjennom analyse av produktspesifikasjoner samt intern og ekstern datainnsamling har LINAK identifisert en rekke produkter som må påsettes en varseletikett ved forsendelse til California.

Les mer om Proposition 65-erklæringen til LINAK her.

Forordningen om medisinsk utstyr (MDR)
MDR trådte i kraft 25. mai 2017 og har vært gjeldende siden 26. mai 2020.

LINAK produkter er ikke klassifisert som medisinsk elektrisk utstyr eller systemer og faller heller ikke inn under EUs direktiv/forordning for medisinsk utstyr eller andre lignende nasjonale bestemmelser. Produktene er komponenter som produsenter bygger inn i medisinsk elektrisk utstyr. Vi anerkjenner imidlertid at produsenter av medisinsk utstyr trenger å bli informert om innholdet av forskjellige substanser.

MDR krever at produsenter av medisinsk utstyr oppgir om det medisinske utstyret inneholder lateks eller ikke. Når det gjelder lateks, kan vi - etter vår viten - opplyse om at ingen av våre MEDLINE produkter inneholder denne substansen.

Dette er en kontinuerlig prosess, og vi vil fortløpende informere om utviklingen.

POP
POP (Kommisjonsforordning (EU) nr. 1342/2014 vedrørende persistente organiske miljøgifter/Stockholm-konvensjonen) er en liste over kjemiske substanser som innebærer en risiko for negative effekter på miljøet og menneskers helse.
LINAK produkter inneholder ingen av substansene som er oppgitt i POP-forordningen.

Minamata-konvensjonen om kvikksølv
LINAK er underlagt Minamata-konvensjonen om kvikksølv som ble signert av Danmark 10. oktober 2013 og godkjent 18. mai 2017. LINAK etterlever derfor denne konvensjonen som har som formål å beskytte miljøet og menneskers helse mot utslipp av kvikksølv og kvikksølvforbindelser.

Lavspenningsdirektivet (LVD)
Lavspenningsdirektivet (Low Voltage Directive/LVD) (2014/35/EU) krever at elektrisk utstyr innenfor visse spenningsgrenser har høy sikkerhet for å beskytte europeiske borgere. Det har vært i kraft siden 20. april 2016. LINAK påvirkes av LVD-direktivet og etterlever derfor dette direktivet.

EMC
The Electromagnetic Compatibility (EMC) (Direktiv 2014/30/EU) krever at elektrisk og elektronisk utstyr ikke genererer, eller blir påvirket av, elektromagnetiske forstyrrelser. LINAK påvirkes av EMC-direktivet og etterlever derfor dette direktivet.

IECEx / ATEX
ATEX er et EU-direktiv (2014/34/EU) som er fastsatt av EU, og IECEx er en ledende standard, og begge gjelder krav til utstyr som er ment for bruk i potensielt eksplosive atmosfærer. LINAK aktuatorer for eksplosjonsbeskyttet utstyr er i samsvar med IECEx-standarden og ATEX-direktivet.

Direktiv om emballasje og enballasjeavfall
LINAK erklærer at vår grunnleggende pakkemetode er pappesker på engangspaller, som er varmebehandlet i henhold til IPPC-standard ISPM nr. 15, i samsvar med Direktivene for emballasje og emballasjeavfall 2018/852, 2004/12/EC og det endrede 94/62/EC. Se erklæring i QA-16-09-008.

Bioforlikelighet
LINAK MEDLINE® & CARELINE® produkter, som er ment for integrering i elektrisk medisinsk utstyr og systemer, er i samsvar med IEC 60601-1:2012 klausul 11.7. Alle deler av produktet som ved normal bruk kan komme i kontakt med pasientens hud, blir vurdert. Vurderingen blir gjort på bakgrunn av erfaring etter markedsføring og graden og varigheten av den forventede kontakt med humant vev under bruk. Vurderingen er basert på LINAK produkter som er ikke-invasive og kun i kontakt med hud. Declaration of Biocompatibility.pdf

MD (Maskindirektivet) 2006/42/EC, Annex II B, Inkorporeringserklæring av delvis fullførte maskiner og monteringsinstruksjon.

Hvordan LINAK sørger for etterlevelse
LINAK iverksetter alle rimelige tiltak for å sikre hensiktsmessig og tidsmessig etterlevelse av oppdateringer i direktiver og forordninger. Vi har fått forpliktelser og hensiktsmessige ressurser for at vi skal kunne etterleve forordningen om kjemikalier, og LINAK har laget en prosedyre for å sikre etterlevelse av forordningen. Som en del av denne prosedyren bruker LINAK en tredjeparts datastyringssystem for å innsamle informasjon. Leverandørene avgir denne informasjonen i form av deklarasjoner, som deretter blir lastet opp i den nevnte databasen og blir gjennomgått regelmessig av oss.

Dersom du trenger mer informasjon eller har andre forespørsler vedrørende vår etterlevelse av forordningen om kjemikalier, ber vi deg kontakte chemicalcompliance@linak.com 

Har du et spørsmål?

- Teamet vårt er klar til å hjelpe deg med teknisk informasjon, oppstart av prosjekter og mye annet.