select
 

ERKLÆRINGER

INNLEMMELSESERKLÆRING FOR DELMASKINER 

LINAK aktuatorer og aktuatorsystemer designes og verifiseres med tanke på overensstemmelse med alle gjeldende krav fra myndighetene og standarder. 
Overensstemmelseserklæringer og prøvesertifikater for kontrollbokser utstedt av nasjonale sertifiseringsorganer kan skaffes; kontakt LINAK.
Link til pdf med overensstemmelseserklæring for delmaskiner.   

REACH
REACH-direktivet (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) og dets innvirkning på LINAK forretning og produkter er evaluert, og alle LINAK anlegg i Europa er oppmerksomme på REACH-direktivet.
Les mer om REACH-direktivet her. 

WEEE
WEEE-direktivet (Waste Electrical and Electronic Equipment) henvender seg til alle produsenter og importører av elektrisk og elektronisk utstyr. Formålet er å begrense mengden avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr, og sikre korrekt behandling av avfallet for dermed å minske miljøbelastningen. 

I Danmark ivaretas de administrative oppgaver forbundet med WEEE av Dansk Producentansvarssystem (DPA-System). LINAK AS er registrert i DPA-System og lever opp til reglene om merking og tilbaketrekking av gamle produkter. LINAK aktuatorsystemer er derfor merket med den obligatoriske søppelbøtten med kryss over som vises under. Merkingen betyr at produktene ikke må kastes i restavfall/husholdningsavfall når de skal byttes ut, men må behandles og returneres på miljøriktig måte.       WEEE logo

Vil du vite mer om WEEE

ROHS
RoHS-direktivet (Reduction of Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment) har betydning for LINAK på en direkte måte. Følgende stoffer ble forbudt i elektrisk og elektronisk utstyr pr. 1. juli 2006: Bly, hexavalent krom (krom VI), kvikksølv, nikkel, polybromeret biphenyl (PBB) og polybromeret biphenyleter (PBDE).

Alle LINAK produkter overholder RoHS2-direktivet. En offisiell erklæring kan leses i denne pdf


       RoHS logo

Du kan lese mer om RoHS her:  

Nyttig om RoHS
FAQ om RoHS

 
Gjøre forretninger med LINAK
Vi ønsker ikke bare å være en hvilken som helst leverandør for kundene våre..
Våre verdier
Vi leverer innovative aktuatorløsninger som øker folks livskvalitet.
Våre retningslinjer
Vi respekterer mennesker, og vi respekterer livet - dette løftet gjenspeiles i våre retningslinjer.