select
Conflict Minerals Fact Sheet 

Dodd-Frank loven om konfliktmineraler


Bakgrunn

I 2010 vedtok den amerikanske Kongressen Dodd-Frank-loven, som pålegger amerikanske børsnoterte selskaper å undersøke, registrere og legge frem opplysninger om sin bruk av såkalte konfliktmineraler fra Den demokratiske republikken Kongo og nabolandene.
Konfliktmineraler omfatter gull, tinn, tantal og wolfram eller avledninger av disse. 

Kongressen vedtok Dodd-Frank-loven på grunn av bekymringer for at væpnede grupper skal utvinne og selge konfliktmineraler for å finansiere konflikten i Kongo-regionen og dermed bidra til en humanitær krise. 

Dodd-Frank-loven gjelder bare for amerikanske børsnoterte selskaper, men leverandørene deres er også kontraktmessig forpliktet til å følge den. 


Hva kreves av et børsnotert selskap? 

Amerikanske børsnoterte selskaper som bruker gull, tinn, tantal eller wolfram i sine produkter, er forpliktet til å foreta en rimelig granskning av "opprinnelsesland". Granskning må utføres i god tro og med det formål å finne ut om noen av konfliktmineralene stammer fra de aktuelle landene eller fra skrap- og resirkulerte kilder.
Børsnoterte selskaper må avgi en konfliktmineralrapport til SEC (Securities and Exchange Commission) med en beskrivelse av hvilke funn som er gjort i granskningen.
I tillegg må amerikanske børsnoterte selskaper foreta en aktsomhetsvurdering av kilden og leveransekjeden til konfliktmaterialene om mineralene kan stamme fra de aktuelle landene og ikke fra skrap- og resirkulerte kilder.
Til slutt skal selskapenes produkter klassifiseres som enten konfliktfrie, ikke-konfliktfrie, udefinerbare eller fra resirkulert/skrapkilde.
Selskapene skal avgi sin første konfliktmineralrapport til SEC per 31. mai 2014 (for kalenderåret 2013) og deretter en gang i året. 


Innvirkning på de børsnoterte selskapenes leveransekjede 


Amerikanske børsnoterte selskaper må legge frem hele innholdet av og opprinnelsen til konfliktmineralene i sine produkter, og vil sannsynligvis kreve at deres leverandører opplyser innholdet av opprinnelsen til konfliktmineraler, eller også erklærer at alle produkter de leverer til kunden, er konfliktfrie.
Selv om Dodd-Frank-loven bare gjelder for selskaper som er notert på den amerikanske børsen, vil leverandørselskaper som inngår i de børsnoterte selskapenes leveransekjede, måtte foreta en aktsomhetsvurdering og legge frem opplysninger om kilden til disse fire mineralene. 


Hvor står LINAK?

Som et første steg har LINAK opprettet en gruppe av personer som skal undersøke hva Dodd-Frank-loven har å si for LINAK samt gjøre leverandørene oppmerksomme på denne loven.
Videre vil vi innlede en dialog med aktuelle interne og eksterne interessenter for å avgjøre hvordan LINAK kan hjelpe sine kunder til å oppfylle forpliktelsene knyttet til loven. 
Vi vil forsøke å finne rimelige, økonomisk forsvarlige og pragmatiske prosesser og løsninger som gjør det mulig å avdekke konfliktmineralenes opprinnelse, og vi vil gi vår fulle støtte til internasjonale anerkjente databasesystemer som tilbyr en relevant måte å avdekke opprinnelsen på.

Ytterligere forespørsler knyttet til konfliktmineraler og LINAKs fremdrift kan sendes til conflictminerals@linak.com.


Gjøre forretninger med LINAK
Vi ønsker ikke bare å være en hvilken som helst leverandør for kundene våre..
Våre verdier
Vi leverer innovative aktuatorløsninger som øker folks livskvalitet.
Våre retningslinjer
Vi respekterer mennesker, og vi respekterer livet - dette løftet gjenspeiles i våre retningslinjer.